действащи проекти

Наем на хотели

Оперативния лизинг на хотели, по своята същност е отдаване под наем на хотел, като собственика на хотела се освобождава напълно от всички отговорности и ангажименти във функционирането на хотела, както това не означава липса на контрол върху експлоатацията и поддръжката на добрия вид на хотела.

Дейности при оперативен лизинг

Осъществяване краткосрочна и дългосрочна маркетингова и управление на политиката на хотела
Управление и организиране на цялостната дейност по приемане, настаняване и обслужване на клиентите
Контрол на качеството на услугите, предлагани на клиентите
Организира и контролира извършването на ремонти и реконструкция на базата
Проучване на клиентите за обслужване и предприемане на мерки за отстраняване на слабостите
Контрол и организация на оперативните финансово-икономически резултати на хотелската и ресторантьорската дейност и предложения да ги подобри
Одобрение на работни графици за персонала и провеждане на оперативни срещи, свързани с технологията на обслужването и организацията на работа
Назначава и освобождава служителите
Контрол при функционирането на безопасността на системите за сигурност и противопожарна
Контрол на състоянието на финансовата отчетност
Отговаря за целесъобразното управление на активите на хотела
Поддържане на доброто име на хотела

Търсите най-доброто решение за вашия хотел?